Algemeen

Inleiding


Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met deze jaarstukken – die bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en bijlagen – leggen wij verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van de middelen in het kalenderjaar 2021.

Covid-19
Net als in 2020 heeft de Covid-19 pandemie ook een grote impact gehad op 2021. Met zijn allen stonden we voor de uitdaging om het virus een halt toe te roepen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de kwaliteit van voorzieningen en onze dienstverlening richting inwoners en bedrijven op hetzelfde niveau behouden bleven. Tevens groeide het maatschappelijke debat en kwamen voor- en tegenstanders van de aanpak tegen de pandemie meer en meer tegenover elkaar te staan. Ook op onze lokale samenleving heeft dit impact gehad.

De crisisorganisatie die in 2020 is opgetuigd, is ook in 2021 in stand gebleven. Bij het uitvoeren van regels en voorzieningen die vanuit het Rijk werden aangedragen, hebben we constante aandacht gehouden voor snelle, duidelijke en transparante communicatie. Voor ondersteuning van ondernemers heeft de nadruk gelegen op het implementeren en uitvoeren van steun- en noodmaatregelen. We hebben ondersteuning geboden door tijdelijke uitbreiding van terrassen, communicatie-campagnes en praktische uitwerking van de Covid-19-regels. De steun die ondernemers elkaar en de samenleving bieden, de nieuwe samenwerkingen die zij hierin zijn aangegaan en nieuwe diensten die zijn ontstaan, laten de kracht en waarde zien van de lokale Heuvelrugse ondernemers voor onze samenleving.

Ook voor individuele bewoners was de impact groot. Zij ervaarden overlast van de maatregelen. Het psychisch welbevinden en de bestaanszekerheid van inwoners in alle lagen van de bevolking nam toe. Dit heeft onder andere geresulteerd in een overschrijding van 2,7 miljoen op jeugd.

Tot slot stond ook de eigen organisatie extra onder druk. Niet alleen door de extra werkzaamheden bij ondersteuning van inwoners en bedrijven of de communicatie over de verschillende maatregelen, maar ook door (langdurige) ziekte van medewerkers.

Valwind
In 2021 was de Covid-19 pandemie echter niet de enige crisis waar we mee te maken hebben gekregen. Op vrijdag 18 juni werd Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen getroffen door een kort, maar zeer heftig noodweer. Een verwoestende valwind richtte in korte tijd een ravage aan. De eerste dagen/weken na de valwind stonden in teken van het opruimen van de omgeving, waarbij het opheffen van gevaarlijke situaties en het toegankelijk maken van straten en percelen prioriteit had. Daarna is het herstel van woningen, natuur en de verdere omgeving gestart.

We kijken terug op een heftige periode waarbij de betrokkenheid van onze hele gemeenschap als positieve ervaring naar boven komt. Alle lagen van onze samenleving hebben zich verbonden gevoeld met de uitdaging om schade te herstellen en te helpen waar mogelijk. Ook de provincie heeft hier een actieve rol in gespeeld door het beschikbaar stellen van een projectleider. Wij spreken nogmaals onze dank uit aan alle partijen die op enige wijze een rol hebben gespeeld en nog steeds spelen. Het herstel is nog niet afgerond. De komende maanden blijven we hier aan werken.

Keuzes door Covid-19 en de valwind
Vanwege de beide crises, om nadelige gevolgen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we als college samen met het MT prioriteiten gesteld en gekeken waar we extra inzet op moeten organiseren. Onze onvoorwaardelijke aandacht ging uit naar het in stand houden van de dagelijkse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en het herstel van onze samenleving en omgeving. Voor de interne organisatie vroeg het project Goed Verbonden de nodige aandacht. Om ons hier op te kunnen richten zijn we op onderdelen keuzes gemaakt door te faseren, dingen anders doen of dingen niet doen.

Overheveling naar 2022
Het jaar 2021 stond voor een belangrijk deel in het teken van de Covid-19-crisis maar ook de gevolgen van de Valwind hebben veel impact gehad op de inwoners en de organisatie. Dat betekent dat op onderdelen minder is uitgegeven omdat uitvoering van beleid door Covid-19 is uitgesteld of vertraagd. Ook is er volop is ingezet op begeleiding en herstel na de Valwind waardoor er reguliere taken zijn uitgesteld. Verder hebben we vanuit het Rijk compensatiegeld voor Covid-19 gekregen wat nu positief aan het resultaat bijdraagt, maar waarvoor in de toekomst mogelijk nog uitgaven gedaan moeten worden.

Onder andere door de bijdragen van het Rijk en uitstel van diverse werkzaamheden, kent de jaarrekening een positief resultaat van € 5,5 miljoen. Bij de jaarstukken 2021 doen we om die reden voorstellen om een bedrag van € 4,3 mln. over te hevelen naar 2022 om hiermee de uitgestelde werkzaamheden uit te kunnen voeren en toenemende werkdruk te beperken. Ook de komende jaren zullen immers in het teken staan van inhalen van werkzaamheden en taken die voortvloeien vanuit de diverse crises.

Het college stelt voor om vanuit het saldo van de jaarrekening € 0,5 miljoen toe te voegen aan de reserve  ‘revolving fund energieneutraal’ voor duurzaamheidsmaatregelen voor het gemeentelijk vastgoed. Het gaat daarbij onder andere om het aardgasvrij maken van het Cultuurhuis en het aanbrengen van LED verlichting op overige locaties. De schuldquote is eind 2021 gedaald onder de 100%. Dat betekent dat de schuld is afgenomen met € 10,5 miljoen ten opzichte van de begroting 1 januari 2022. Door de VNG wordt dit geclassificeerd als aanvaardbaar. Het is een mooi resultaat, maar de schuldpositie blijft voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37