Programma's

12. Middelen en Ondersteuning

Wat waren de ontwikkelingen?

Afbouwen schuldpositie
In 2021 is de netto schuldquote op een acceptabel niveau gekomen. In de afgelopen periode is de netto-schuldquote gedaald van ruim 130% (2018) naar minder dan 100% (2021). We verwijzen naar de kengetallen in paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Deze forse daling van de netto schuldquote is vooral het gevolg van de forse stijging (+16%) van de baten waarin deze quote wordt uitgedrukt, en in veel mindere mate als gevolg van daling van de netto schuld.

Actualisatie nota's
Door het uitstel van de Omgevingswet zijn de geactualiseerde versies van de nota reserves en voorzieningen  en de nota grondbeleid nog niet ter besluitvorming voorgelegd.

Vastgoed
Volgens het raadsprogramma 2018-2022 is besloten dat in deze raadsperiode minimaal € 2 miljoen aan vastgoed wordt verkocht. In totaal is er voor € 3.031.000 aan vastgoed gerealiseerd. De verduurzaming van het vastgoed heeft door Covid-19 vertraging op gelopen. Het overige onderhoud is zoveel mogelijk conform het meerjarenonderhoudsprogramma uitgevoerd. In navolging van het raadsbesluit “Structurele bezuiniging huisvestingskosten door verhuur gemeentekantoor en afdoen motie 2018/23”van 7 mei 2020 wordt sinds 1 december 2020 het gebouwdeel De Hoeve verhuurd aan een externe partij en is er een aanvang gemaakt met de verbouwing van de overige gebouwdelen conform het raadsbesluit.

Anterieure Overeenkomsten (AOK's)

Het product AOK's is, zoals in de 2e bestuursrapportage 2021 genoemd, geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en hoogte van de lasten en baten.  De bedoeling hiervan is om een realistische raming voor de begroting op te kunnen stellen. De eerste indruk bij de 2e bestuursrapportages bleek te kloppen, namelijk dat de bedragen in de begroting op een te hoog gemiddeld aantal afgesloten AOK’s zijn gebaseerd. We ramen voor de begroting de lasten en baten van 15 AOK’s. Echter meerjarig blijt dit aantal gemiddeld lager te zijn. Hierdoor zijn de lasten- en baten ramingen in de afgelopen jaren te hoog opgenomen in de begroting. In het vierde kwartaal van 2021 zien we een behoorlijke stijging in het aantal afgesloten AOK's. Dit komt door de afgekondigde bestemmingsplanstop voor de invoering van de Omgevingswet/ wijziging Omgevingsplan. Dit levert incidenteel een voordelig effect op de hoogte van de baten op. Hieraan zien we dat dit product conjunctuur gevoelig en aanbod gestuurd is.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.678

2,1 %

Baten

1.664

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37