Jaarrekening

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl.

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting na wijzigingen 2021

Jaarrekening 2021

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1

Bestuur

-471

2.573

0

2.556

0

2.510

-260

2.452

0.10

Mutaties reserves

-5.336

5.680

-193

731

-3.606

2.470

-3.564

2.040

0.11

Result. vd rekening van baten en lasten

0

3.070

0

362

0

2.204

0

0

0.2

Burgerzaken

-600

2.226

-750

2.237

-825

2.456

-756

2.435

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.903

1.294

-174

712

-1.061

691

-266

699

0.4

Overhead

-421

14.015

-363

15.016

-595

16.269

-570

15.252

0.5

Treasury

-475

-55

-442

-288

-529

-236

-526

-257

0.61

OZB woningen

-9.023

0

-9.499

0

-9.604

0

-9.572

0

0.62

OZB niet-woningen

-2.908

0

-2.864

0

-3.025

0

-3.111

0

0.64

Belastingen overig

-1.098

691

-1.129

703

-1.100

703

-1.104

710

0.7

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

-70.732

0

-69.958

0

-73.141

0

-76.078

0

0.8

Overige baten en lasten

-16

135

0

1.572

0

360

-19

104

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2

3.818

-1

3.713

-1

3.617

0

3.623

1.2

Openbare orde en veiligheid

-88

1.041

-38

868

-148

1.021

-296

1.214

2.1

Verkeer en vervoer

-661

4.906

-390

5.009

-596

5.486

-836

5.904

2.2

Parkeren

-14

0

-18

0

-18

0

-16

0

2.5

Openbaar vervoer

-3

458

0

335

0

335

-42

375

3.1

Economische ontwikkeling

-4

219

0

201

0

201

-1

185

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-187

215

-209

210

-209

210

-195

210

3.4

Economische promotie

-1.220

55

-1.468

38

-1.642

38

-1.722

42

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

155

-1

151

-1

151

0

164

4.2

Onderwijshuisvesting

-44

2.591

-33

2.726

-179

2.866

-75

2.980

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-344

1.586

-235

1.460

-439

1.590

-368

1.648

5.1

Sportbeleid en activering

-54

448

0

438

-60

498

-1

553

5.2

Sportaccommodaties

-762

3.106

-724

3.081

-1.563

4.248

-1.994

4.600

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-89

548

-67

478

-67

725

-44

597

5.4

Musea

-5

248

-5

276

-5

279

-5

265

5.5

Cultureel erfgoed

-19

324

-12

330

-12

442

-20

322

5.6

Media

-31

1.069

-32

1.080

-32

1.080

-19

1.077

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-25

3.694

-21

3.934

-81

4.489

-79

5.173

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-480

3.791

-446

3.903

-444

4.309

-429

3.596

6.2

Wijkteams

-246

3.351

-100

3.336

-100

3.624

-208

3.610

6.3

Inkomensregelingen

-17.343

22.223

-10.809

15.844

-11.482

16.709

-11.562

15.918

6.4

Begeleide participatie

0

1.737

0

1.473

0

1.566

0

1.567

6.5

Arbeidsparticipatie

-1

469

0

697

0

574

0

560

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

1.306

0

1.228

0

1.183

0

1.027

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-338

7.831

-230

7.799

-230

7.799

-311

7.744

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-14

8.340

-9

7.392

0

8.601

-20

9.920

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

8.800

0

8.018

0

8.146

0

9.222

7.1

Volksgezondheid

-10

1.815

-10

1.983

-10

1.991

-2

1.980

7.2

Riolering

-6.872

4.919

-7.334

5.313

-7.334

5.313

-7.305

5.269

7.3

Afval

-6.840

5.205

-7.339

5.503

-7.400

5.564

-7.835

6.005

7.4

Milieubeheer

-327

2.128

0

1.924

-249

2.485

-358

2.420

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-1.074

856

-942

847

-1.022

1.017

-1.034

1.186

8.1

Ruimtelijke ordening

-464

2.074

-545

2.512

-545

2.500

-566

2.261

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

-3.312

3.564

-1.443

1.021

-1.983

2.155

-811

703

8.3

Wonen en bouwen

-1.749

3.087

-1.497

2.610

-1.678

2.776

-1.844

2.935

Eindtotaal

-135.605

135.606

-119.330

119.332

-131.016

131.015

-133.824

128.290

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37