Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

Om de programma’s in de programmabegroting te realiseren, is een goede bedrijfsvoering nodig. Voor het leveren van goede dienstverlening en het te allen tijde zijn van een moderne netwerkorganisatie blijft de gemeente haar bedrijfsvoering ontwikkelen.
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van, en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering voor zover deze nog niet in andere programma’s benoemd zijn.

Het financiële deel van de bedrijfsvoering vindt u in programma 12. Participatie en communicatie vindt u in programma 1. Facilitaire zaken en de ontwikkeling van zaakgericht werken staan beschreven in programma 3. De ontwikkelingen bij informatisering en informatiebeveiliging vindt u in de volgende paragraaf. Deze paragraaf bevat daarom alleen de ontwikkelingen op het gebied van organisatie en personeel.

Turbulent jaar
Covid-19-crisis
Ook 2021 stond in het teken van de COVID-19 crisis. Medio 2021 werden de verwachtingen gunstiger en hoopten we, met hulp van vaccinaties, grotendeels afscheid konden nemen van de COVID 19 crisis, maar helaas was dat niet het geval. Strengere maatregelen bleken na de zomer noodzakelijk.
De organisatie heeft haar programma’s ondanks de crisis zo goed mogelijk proberen voort te zetten en inwoners haar dienstverlening geboden. Medewerkers hebben dat, als het kon en mocht, vanuit het gemeentehuis/gemeentewerf, in de dorpen en vanuit huis ook via teams gedaan. De gemeente heeft haar weerbaarheid getoond tijdens opnieuw een jaar met COVID-19 crisis. In de zomerperiode (18 juni 2021) kwam daar de valwind Leersum bovenop.
Ondanks dit turbulente jaar hebben we veel geïnvesteerd in het behouden van de verbinding. Tussen medewerkers onderling en in de relatie management medewerkers. Het kantoorpand wordt verbouwd, nieuwe digitale werkvormen en systemen zijn ingevoerd en vanuit het project Goed Verbonden hebben we geïnvesteerd in het ‘Anders werken’ zodat iedere medewerker betekenis kan geven aan wat de netwerkorganisatie voor hem of haar betekent in combinatie met de toepassing van het werkplekconcept. Ook hebben we afspraken gemaakt over faciliteiten en arbeidsvoorwaarden om medewerkers thuis veilig en gezond hun werk te laten voort zetten.
Arbeidsmarktproblematiek
Onze gemeente ervaart dat de arbeidsmarkt krap is en merkt op dat vacatures in toenemende mate moeilijker te vervullen zijn. De vacatures nemen toe. De gemeente kampt op onderdelen met verloop en krijgen vacatures steeds lastiger ingevuld. Extra uitdaging maakt dat arbeidsmarkt sterk in beweging is.
We investeren daarbij in arbeidsmarktcommunicatie zodat we onszelf als werkgever goed positioneren en aantrekkelijker worden. Tegelijkertijd zetten we voor de langere termijn in op loopbaanontwikkeling en -verbreding en het benutten van individuele talenten en competenties. Met de loopbaanontwikkeling richten we ons op het langer behouden van medewerkers.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37