Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De nota lokale heffingen is het beleidskader voor het heffen van belastingen en rechten. De lokale heffingen vormen jaarlijks een belangrijk onderdeel van onze inkomsten en zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Bij de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021 en de realisatie daarvan.

Er wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is (zogenaamd belastingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (zogenaamd rechten). In deze jaarrekening onderscheiden wij de volgende heffingen:

Belastingen:
Onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting.

Rechten: Marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en leges.

Omschrijving heffing

Jaarrekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Jaarrekening 2021

Afvalstoffenheffing

-5.924

-6.656

-6.682

Begraafrechten

-1.088

-1.020

-1.020

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

-1.200

-1.468

-1.521

Hondenbelasting

-359

-369

-371

Leges - Titel 1

-767

-923

-769

Leges - Titel 2

-1.705

-1.565

-1.575

Leges - Titel 3

-10

-36

-28

Marktgelden

-50

-55

-50

Onroerendezaakbelastingen

-11.891

-12.528

-12.623

Precariobelasting kabels en leidingen

-731

-731

-731

Rioolheffing

-6.043

-6.314

-6.342

Totaal

-29.769

-31.666

-31.713

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de heffing en inning van de heffingen voor de gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken) en de precario op kabels en leidingen. In de volgende paragrafen zijn de definitieve tarieven opgenomen. De definitieve tarieven van deze heffingen zijn in december 2020 middels de verordeningen 2021 door de raad definitief vastgesteld.

Belastingen

Voor de belastingen, zijnde een heffing waarvan de opbrengst vrij is, hanteren wij een aanpassing van het tarief op basis van de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) van 1,27 % welke bij de Kadernota is vastgesteld.

Rechten

Voor de rechten hanteert de gemeente in beginsel het uitgangspunt van 100% kostendekkende tarieven. Dit is de maximale benutting van de wettelijke mogelijkheden. Deze opbrengsten zijn bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten voor een specifieke dienst.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37