Programma's

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat waren de ontwikkelingen?

Vanuit dit programma subsidieert de gemeente maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen. Daarnaast houden we sportaccommodaties in stand voor het gymnastiekonderwijs en de sportverenigingen.

Cultuur

Ondanks de beperkende COVID-19 maatregelen zijn er in de gemeente voor zover dat kon nog veel culturele activiteiten georganiseerd. Soms werden online en op afstand activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de jeugdworkshops vol cultuur. De gemeente kende relatief veel cultuursubsidies voor muziek, theater en kunst toe in de maanden juni tot en met november, de maanden waarin de maatregelen werden versoepeld.

In verband met 75 jaar vrijheid initieerde de gemeente in 2020 een prijsvraag voor een kunstwerk dat de gedachte van artikel 1 van de grondwet uitdrukt. Onthulling werd diverse keren uitgesteld maar de winnaar (Roel Berg) onthulde de DIS  uiteindelijk in de overgang naar het nieuwe jaar (2021-2022).


Cultuurfestival

Medio 2021 stelde de gemeente een regeling vast met extra middelen om onder andere de culturele sector een herstart te geven na de restricties in verband met COVID-19. De gemeente faciliteerde een enthousiast netwerk en de cultuurcoach om een gemeentebreed festival met muziek, dans, poëzie en cabaret te organiseren in het najaar. In ieder dorp was gelegenheid hiervan te genieten.  Daarnaast subsidieerde de gemeente culturele evenementen die de opstart van het cultureel leven c.q. de instandhouding van de culturele infrastructuur mogelijk maakte.


Bibliotheek
De bibliotheek Z-O-UT speelde een belangrijke verbindende rol ten tijde van de lockdown. Via een belteam werd telefonisch  omgekeken naar het welzijn van deelnemers van de Zoute Inval die normaliter  fysiek binnen kernen wordt georganiseerd. De Doornse Dis werd op andere wijze georganiseerd. Het aantal uitgeleende e-books is omhoog geschoten mede door een breder online aanbod van onder andere de tijdelijke app ThuisBieb. Dit gold ook voor luisterboeken. De bibliotheek speelde en speelt daarnaast een belangrijke rol bij het aanleren van digitale vaardigheden, faciliteren en aanleren van toegang tot digitale kanalen in praktisch iedere kern.

De ombuigingsopgave kon gerealiseerd worden door aanpassingen in huisvesting en andere wijze van financiering opdracht.

Sport
In het beleid voor het sport- en beweegveld speelde de volgende zaken.

Ledverlichting
Op de buitensportaccommodaties van voetbalvereniging HDS, de Doornse IJsclub en de hockeyverenigingen HC Haaskamp en MHC Maarn is de sportveldverlichting vervangen door ledverlichting.

Vervanging hockeyveld Doornse Hockeyclub
Bij de Doornse Hockey Club is eind 2021 gestart met de vervanging van de toplaag van één kunstgrasveld, die was voorzien in de meerjaren investeringsbegroting. In overleg met de vereniging is gekozen voor een opwaardering van het semi-waterveld naar een waterveld, waarvan de meerkosten voor rekening zijn voor de sport.

Tennisharmonisatie
De in 2014 gestarte tennisharmonisatie is in 2021 afgerond. Met tennisvereniging Ludenti is hiervoor de instandhoudingsovereenkomst getekend en een erfpachtovereenkomst aangegaan. Met LTV Maarn had de gemeente al een instandhoudingsovereenkomst en is dit jaar ook het recht van erfpacht en opstal middels een akte geregeld. Bij alle tennisverenigingen hanteert de gemeente daardoor nu dezelfde afspraken.

Living Lab
In samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en Sport-Planner ontwikkelde de gemeente Living Lab verderd met het creëren van een flexibel sportaanbod voor onze inwoners. Tevens is vanuit het living lab een maatjesproject opgestart, waarbij studenten van de Hogeschool Utrecht worden gekoppeld aan inwoners met een beperking, om samen te sporten.

Sport en COVID-19
De sport had ook in 2021 te maken gekregen met COVID-19 maatregelen. Sportaccommodaties waren gedurende het jaar deels gesloten en sporten (in georganiseerd verband) was niet gedurende het hele jaar mogelijk. De gemeente ondersteunde de sport door het sturen van updates van de voor sport geldende coronamaatregelen en informatie over beschikbare (financiële) ondersteuningsmogelijkheden vanuit de rijksoverheid. Daarnaast stelde de gemeente een regeling voor tegemoetkoming voor verhuurder in voor informele sportverenigingen en zelfstandige ondernemers

Rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
De rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS-regeling) maakte het mogelijk om (een deel van) de huur te kunnen compenseren aan de sportverenigingen en -stichtingen. De gemeente heeft exploitanten en beheersstichtingen van de sportaccommodaties actief gewezen op deze regeling. Voor huur van de accommodaties waar de gemeente als verhuurder aan de eindgebruiker optreedt, is door de gemeente de compensatie bij de TVS-regeling aangevraagd. De aanvraag over het eerste en tweede kwartaal 2021 is gehonoreerd en de huur is aan de sportverenigingen en -stichtingen (deels) kwijtgescholden of door kosteloze annuleringen niet in rekening gebracht. Voor de sluiting van de accommodaties in het vierde kwartaal van 2021 is door de rijksoverheid een nieuwe aanvraagronde van de TVS-regeling aangekondigd.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
IJsbanen en zwembaden zijn in 2020 en 2021 deels gesloten geweest. Hierdoor kampen zij met exploitatietekorten. In de gemeente speelde dit bij de exploitanten van de zwembaden Laco (De Zwoer en Woestduin) en bij stichting Bosbad Leersum. De rijksoverheid heeft met de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) de gemeenten in 2021 de mogelijkheid geboden om namens de zwembaden compensatie voor dit exploitatietekort aan te vragen. De toegekende compensatie bedroeg € 231.883 (2020) en € 430.902 (2021). De aangevraagde uitkering is door het rijk aan de gemeente toegekend en uitgekeerd aan de zwembaden o.b.v. het door hen aangeleverde exploitatietekort.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

6.706

5,2 %

Baten

2.058

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37