Paragrafen

Corona

Inleiding

Omvang steunpakketten

Gemeenten mogen zelf beslissen waarvoor ze de middelen van de steunpakketten inzetten omdat deze onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het Rijk benoemde uitsluitend de beleidsterreinen waarvoor extra middelen toegevoegd werden aan het gemeentefonds maar daarmee bleven het vrij besteedbare middelen. Over de inzet van de middelen hoeft aan het Rijk geen verantwoording afgelegd te worden.

In de raadsinformatiebrief van 2 november 2021 maakte de gemeente bekend dat wij van het Rijk €3.552.000 ontvingen als compensatie voor de gevolgen van Covid-19. Dit betroffen de bijdragen tot en met het vijfde steunpakket. Via de december circulaire is hieraan een zesde steunpakket toegevoegd en in dit zesde steunpakket ontving de gemeente nog een aanvullend bedrag van € 326.226 voor het jaar 2021 en
€ 70.851 voor het jaar 2023. De totale bijdragen die de gemeente vanuit het Rijk kwam daarmee uit op een bedrag van € 3.949.077. In onderstaande tabel is hiervan de specificatie opgenomen.

Omschrijving bedrag in coronasteunpakket

2020

2021

2022

Totaal

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Pakket 5

Pakket 6

Pakket 5

Pakket 6

Lokale culturele voorzieningen

139.000

142.000

165.000

117.000

97.521

660.521

Inhaalzorg Jeugdwet en WMO 2015

108.000

60.000

119.946

287.946

Perspectief Jeugd en Jongeren

82.000

82.000

Jongerenwerk

28.000

28.000

Jeugd aan Zet

10.000

10.000

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

50.000

50.000

DU Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

249.000

249.000

IU Participatie (WSW)

76.000

42.000

35.759

153.759

DU Voorschoolse opvang peuters

23.000

14.000

37.000

Opschalingskorting

164.000

373.000

537.000

Buurt en dorpshuizen

35.000

21.000

56.000

Vrijwilligersorganisaties jeugd

21.000

21.000

Toezicht en handhaving

135.000

135.000

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

51.000

51.000

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

65.000

65.000

Extra kosten verkiezingen

80.000

72.000

70.851

152.000

Aanvullend pakket re-integratie

39.000

90.000

129.000

Gemeentelijk schuldenbeleid

24.000

49.000

48.000

121.000

Bijzondere bijstand (w.o. TONK)

8.000

17.000

103.000

302.000

24.000

454.000

Herorientatie zelfstandigen

24.000

24.000

Compensatie quarantainekosten

8.000

8.000

Impluls re-integratie

48.000

54.000

102.000

Mentale ondersteuning Jeugd

24.000

24.000

Activiteiten en onmoetingen Jeugd

16.000

16.000

Afvalverwerking

83.000

83.000

Bestrijding eenzaamheid ouderen

128.000

128.000

Extra begeleiding kwetsbare groepen

108.000

108.000

Inkomstenderving 2020

73.000

73.000

Nog onder te brengen

33.000

33.000

Totale ontvangen corona-compensatiemiddelen

595.000

818.000

139.000

373.000

441.000

586.000

474.000

326.226

126.000

70.851

3.949.077

595.000

1.191.000

580.000

586.000

600.000

3.552.000

Uitgaven steunpakketten 2020
In 2020 gaf de gemeente vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de bestrijding van de effecten van Covid-19 een bedrag uit  van € 823.000. In de al eerder in deze paragraaf genoemde raadsinformatiebrief van 2 november 2021 maakte de gemeente daar al melding van en voor een specificatie van deze uitgaven verwijst de gemeente u naar het document van de jaarrekening 2020.

Uitgaven steunpakketten 2021
In het onderstaande overzicht geeft de gemeente inzicht in de kosten die zijn gemaakt voor de bestrijding van de negatieve effecten op de samenleving,. Deze kosten zijn in de jaarrekening 2021 ten laste gebracht van de middelen die ontvangen zijn binnen de 6 steunpakketten. Nog niet alle ontvangen middelen zijn uitgegeven. en omdat de gemeente ook in de jaren vanaf 2022 nog rekening houdt met het ontstaan van negatieve effecten op de samenleving als gevolg van Covid-19 stelt het college van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad voor de nog resterende middelen over te hevelen naar de volgende jaren. De specificaties van de uitgaven en het over 2021 over te hevelen bedrag  treft u hieronder aan.

Onderwerp

Instelling

Begroot

Bron

Werkelijk

Afwijking

Toelichtingvan de afwijking

kwijtschelding huur

Champ Aubert

14.000,00

1e berap

14.000,00

-

geen afwijking

kwijtschelding huur

Kiosk Bosbad Leersum

540,40

1e berap

540,40

-

geen afwijking

Extra kosten verkiezingen

Gemeente

79.000,00

1e berap

79.000,00

-

geen afwijking

Totale lasten 1e berap 2021

93.540,40

93.540,40

-

Extra kosten verkiezingen

Gemeente

30.000,00

2e berap

13.184,36

16.815,64

Een deel van het geraamde bedrag kon nog ten laste gebracht worden van de reguliere budgetten voor verkiezingen.

Subsidieregeling cultuur

Diverse instanties

180.000,00

2e berap

124.000,00

56.000,00

In 2021 is hierop 124.000 uitgegeven en bij het raadsvoorstel wordt voorgesteld het resterende deel van € 56.000 over te hevelen naar 2022.

Activiteiten voor jongeren

Diverse instanties, waaronder scouting, Three Hills en stichting Sociale Dorpsteams

65.000,00

2e berap

80.879,76

-15.879,76

t Woelige Nest Kinderboerderij

Kinderboerderij

9.000,00

2e berap

9.000,00

-

geen afwijking

Kosten Buurtbemiddeling

Stichting Welzin

15.000,00

2e berap

13.500,00

1.500,00

afwijking < € 25.000

compensatie kinderopvang

Diverse kindopvangorganisaties

6.448,00

2e berap

6.448,70

-0,70

afrondingsverschil

Tonk regeling

RDWI

100.500,00

2e berap

104.882,00

-4.382,00

afwijking < € 25.000

Inkomstenderving

Tabaksteeltmuseum

3.250,00

2e berap

3.250,00

-

geen afwijking

Inkomstenderving afwegingskader

Bloemencorso Leersum

5.189,00

2e berap

5.189,00

-

geen afwijking

Jeugd aan zet

Nicky Romero

10.000,00

2e berap

10.000,00

-

geen afwijking

Herorientatie zelfstandigen

RDWI

24.000,00

2e berap

-

24.000,00

De middelen zijn vanuit het Rijk zodanig laat in het jaar beschikbaar gekomen dat hierop in 2021 geen uitgaven zijn gedaan.

Inhuur coronagerelateerd ziekteverzuim eigen personeel

gemeente

0

2e berap

99.350,00

-99.350,00

In de 2e berap is dit bedrag PM geraamd.

restitutie toeristenbelasting

-174.068,00

2e berap

-174.068,00

-

geen afwijking

Saldo van lasten 2e berap

274.319,00

295.615,82

-21.296,82

Compensatieregeling leerlingenvervoer

-

jaarrekening

87.700,00

-87.700,00

We ontvingen na afloop van het jaar nog een factuur voor derving van inkomsten 2021 van de vervoerder.

Compensatie sportverenigingen 2020/ 2021

-

jaarrekening

100.000,00

-100.000,00

De Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties dekt in lang niet alle gevallen het verlies van inkomsten en daarom hebben wij hiervoor een aanvullende lokale regeling opengesteld

Aanvullende restitutietoeristenbelasting

-

jaarrekening

-29.588,00

29.588,00

In de 2e bestuursrapportage 2021 is gemeld dat de verwachte opbrengst van de toeristenbelasting over 2020 "maar" € 76.000 lager was dan oorspronkelijk begroot. Eind 2021 lieten de cijfers zien dat het nadeel kleiner is, namelijk € 46.000. Het verschil van € 30.000 vloeit terug naar de coronamiddelen.

Saldo van lasten jaarekening 2021

-

158.112,00

-158.112,00

Overzicht over te hevelen budget van 2021 naar 2022

Bedrag beschikbaar gesteld vanuit de steunpakketten

3.552.000,00

Noodzakelijke correctie vanwege correcties gemeentefonds gemeentefonds

41.275,00

6e steunpakket decembercirculaire

397.000,00

Totaal beschikbaar op basis van de zes steunpakketten

3.990.275,00

af middelen die we in 2022 ontvangen

-121.000,00

-71.000,00

Totaal beschikbaar tot en met 2021 obv de 6 steunpakketten

3.798.275,00

Overzicht uitgaven

Jaarrekening 2020

-823.350,00

1e bestuursrapportage

-93.540,40

2e bestuursrapportage

-295.615,82

Genomen besluiten na 2e bestuursrapportage

-158.112,00

Totaal van de uitgaven op basis van genomen besluiten

-1.370.618,22

Nog beschikbaar tot en met 2021

2.427.656,78

Resultaatsbestemming december circulaire

326.000,00

Over te hevelen budget van 2021 naar 2022

2.101.656,78

Overige Rijksregelingen (waaronder  SPUK's)
Evenals in 2020 heeft het Rijk ook in 2021, naast de hiervoor al genoemde steunpakketten, andere steunmaatregelen getroffen waar wij als gemeente of inwoners van onze gemeente een beroep op konden doen. Deze steunmaatregelen waren onder andere bedoeld voor ondernemers, de extra gemeentelijk taken voor toezicht en handhaving, investeringen in ventilatie van onderwijsgebouwen (Suvis),  extra middelen voor ontstane onderwijsvertragingen (NPO gelden) en een specifieke uitkering voor inkomstenderving bij zwembaden en ijsbanen.Kenmerk van deze extra middelen is dat ze niet vrij besteedbaar zijn en dat ze bij niet besteding terugvloeien naar het Rijk. Voor een overzicht van de bedragen die de gemeente vanuit deze regelingen heeft ontvangen, verwijzen wij naar de SISA bijlage bij deze jaarrekening.

Tozo/ Tonk RDWI
De RDWI heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Deze regeling zorgde ervoor dat het inkomstenverlies van zelfstandig ondernemers zo veel mogelijk werd beperkt. De regeling liep tot oktober 2021. Vanaf 1 oktober konden Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Voor de totale uitvoering van de regeling Tozo ontving de gemeente in 2021 een bedrag van € 3.159.117. De werkelijke kosten over 2021 bedragen volgens de concept jaarrekening van RDWI € 1.359.117 en dus moeten we over 2021 een bedrag van € 1.800.000 terugbetalen aan het Rijk.

Van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 heeft de RDWI ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) regeling uitgevoerd. Deze regeling was bedoeld om een terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers.

Tegemoetkoming verhuurders sportverenigingen
Evenals in 2020 deed de gemeente als verhuurder van sportaccommodaties een beroep op de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportverenigingen en vanuit deze regeling ontvingen we hiervoor in 2021 ook een bedrag en daarmee verlaagden we de huur van de sportverenigingen.

  • Aanvullende Lokale regelingen

Regeling Financiële tegemoetkoming Corona Maatschappelijke Instellingen
In december 2020 heeft het college de Regeling Financiële tegemoetkoming Corona Maatschappelijke Instellingen vastgesteld. Deze regeling is in 2021 voortgezet. Het doel van deze regeling is het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan maatschappelijke instellingen die als gevolg van de ontstane tekorten 2020 bedreigd worden in hun voortbestaan. In totaal werden op grond van deze regeling in 2021 13 meldingen ingediend die resulteerden in 11 feitelijke aanvragen waarvan er  in 2021 3 werden gehonoreerd.  De overige aanvragen moesten worden afgewezen omdat niet voldaan werd aan de criteria of er kon een beroep gedaan worden op de andere gemeentelijke regeling Coronasteun 2021/ 2022.

Regeling Coronasteun 2021/ 2022
In 2021 stelde de gemeente ook een regeling open voor het organiseren van culturele activiteiten. Hiervoor werd een bedrag vanuit de steunpakketten beschikbaar gesteld van € 180.000. In 2021 werd hierop een bedrag van € 124.000 uitgegeven en omdat de regeling in 2022 doorloopt stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor het resterende bedrag van € 56.000 voor dit doel over te hevelen naar 2022. In totaal werden 8 initiatieven gehonoreerd op grond van deze  regeling. Er werd onder andere een 10 daags festival georganiseerd, gedurende 4 vakantieweken werden workshops georganiseerd, de inzet van de cultuurcoach werd geïntensiveerd en de tentoonstelling Rouw van  keizerin tot corona werd gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37