Programma's

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat waren de ontwikkelingen?

De algemene inleiding staat in programma 5. Verder vallen onder dit programma cultuurhuizen en de activiteiten voor nieuwkomers.

Participatie Samen Leven, Samen Doen
Om uitvoering te geven aan de nota Samen Leven, Samen Doen en preventie verder vorm te geven, wilde de gemeente een participatief traject doorlopen met inwoners, maatschappelijke partners en verenigingen. Dit werd in samenhang met de participatie rond de Toekomstvisie vormgegeven. Door COVID-19 vond dit geheel digitaal plaats.
De ontwikkeling en uitvoering van preventieve initiatieven stagneerde echter, zoals al in programma 5 is aangegeven als gevolg van COVID-19.

  • Nieuwe wetgeving

Wet inburgering
De nieuwe Wet Inburgering, die per 1 januari 2022 in werking trad, geeft de gemeente meer regie bij inburgering. In 2021 bereidde de gemeente zich samen met formele en informele partijen voor op de uitvoering van deze wet. Dit deed de gemeente samen met de gemeenten in regio Utrecht Zuidoost, de uitvoeringsorganisatie van deze nieuwe wet, de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) Kromme Rijn Heuvelrug en de lokale ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug.

  • Verdere opgaven

Ombuiging consultatiebureau
Het consultatiebureau in Driebergen verhuisde naar de Valkenheuvelschool. In Amerongen reduceerde de gemeente de kosten door minder dagen te gaan huren. Hiermee realiseerde de gemeente de ombuigingsopgave en borgde de preventieve zorg voor kinderen vanaf de geboorte. In Driebergen zorgde de bezuiniging voor het positieve bij-effect dat de kinderopvang, school en consultatiebureau onder één dak huizen waardoor meer synergie ontstond tussen deze partijen en zij kinderen en hun ouders goed en preventief kunnen ondersteunen als dat nodig is.

Subsidies
De gemeente riep nieuwe subsidieregelingen in het leven om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen te beperken. Het gaat om de Financiële Tegemoetkoming Corona voor maatschappelijke instellingen (vangnetregeling) en de Subsidieregeling Coronasteun. Laatstgenoemde is bedoeld als ondersteuning voor het culturele en sociale leven in de gemeente.

Wonen en Zorg
De gemeente huisvestte samen met zorgorganisaties kwetsbare inwoners in het kader van Living Lab, Eerst een Thuis. In dit kader startte ook het project huisvesting marginaal gehuisvesten waarin de gemeente  samen met de gemeenten Zeist en Wijk bij Duurstede breed inzette op het gesprek met inwoners die geen eigen thuis hebben om te bespreken welke andere mogelijkheden er  zijn voor goede huisvesting (bijvoorbeeld in hun netwerk of door middel van project Onder de Pannen). Daarbij wordt de zogenaamde resourcemethodiek gebruikt. In regionaal verband stelde de gemeente de Visie Wonen met een Zorgvraag voor ouderen op, waarbij vraag en aanbod in beeld wordt gebracht.

GGDrU
Ook dit jaar  confronteerde de COVID-19 pandemie de GGDrU met een ongekende uitdaging. GGDrU heeft zich enorm ingespannen en werkte met volle kracht om het virus te bestrijden. Vanwege deze opschaling zijn veel reguliere taken afgeschaald en werd een deel van de taken (tijdelijk) niet uitgevoerd. Men heeft echter toch nog kans gezien te werken aan kansrijke start, de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs en gezin, preventie ten behoeve van een gezonder leven. Daarnaast is in 2021 de vaccinatiegraad, na een lange periode van daling en later stabilisatie, voor het eerst sinds jaren gestegen.

Cultuurhuizen
Op initiatief van Rhemam startte in Amerongen in samenspraak met de gebruikers en inwoners een revitalisatie traject voor Allemanswaard.
In Leersum speelde De Binder een belangrijke rol in de periode na de valwind als opvang en coördinatiepunt. Het verlies aan inkomsten vanwege COVID-19 door de langdurige sluiting heeft De Binder kunnen opvangen met landelijke steun, waardoor zij hiervoor geen beroep hoefde te doen op de gemeente.
In Maarn startte medio 2021 het co-creatieproces DoeMaar(n)Mee met fysieke bijeenkomsten. Fase A (Naar gedeelde ambities) en Fase B (Naar mogelijke plannen) zijn afgerond en er is een start gemaakt met Fase C (naar concrete voorstellen).

Asielzoekerscentrum (AZC) Leersum
De gemeente sloot een nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over AZC Leersum voor twintig jaar met een opvangcapaciteit van 525 asielzoekers. Door deze duur kan het centrum gerenoveerd worden. Het AZC wordt een regionale opvanglocatie, waarbij bewoners na het verkrijgen van een status in de regiogemeenten worden gehuisvest. Hierdoor kan inburgering en integratie vroegtijdig vanuit het AZC starten.

Bij de bestuursovereenkomst sloot de gemeente een intentieovereenkomst met het COA om de mogelijke maatschappelijke meerwaarde van het centrum door het vormgeven van een flexibele schil te onderzoeken.

Naar aanleiding van de landelijk grote behoefte aan extra asielopvangcapaciteit kwam de gemeente met COA overeen dat er voor de duur van drie jaar honderd extra asielzoekers in AZC Leersum gehuisvest kunnen worden. Hiervoor ontving de gemeente een korting op de taakstelling voor huisvesting van statushouders van twintig per jaar gedurende een periode van de drie jaar.

Project versterken van samenwerking informele en formele ondersteuning
Om uitvoering te geven aan de doelstellingen van de nota Samen Leven, Samen Doen faciliteerde de gemeente een tweejarig project van Stichting Sociale Dorpsteams, Handjehelpen en Humanitas Heuvelrug. Duo's van een sociaal makelaar en een ambassadeur informele zorg (van Handjehelpen of Humanitas) gaan in gesprek met consulenten aan de hand van casuïstiek. Het doel hiervan is vaker inzet van informele ondersteuning en de samenwerking tussen informele en formele ondersteuning te verbeteren.

Inclusief beleid
Er is continue aandacht voor zowel fysieke als digitale toegankelijkheid. Op de gemeentelijke website is een pagina over LHBTIQ+ gerealiseerd. Ook is een aanzet gegeven om verder te werken aan inclusie van LHBTIQ+ in de sport: de gemeente is in 2021 aangehaakt bij de werkgroep die dit onderwerp in het Provinciaal Sportakkoord vormgeeft.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.802

2,2 %

Baten

38

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37