Programma's

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat waren de ontwikkelingen?

Inleiding

Dit programma is gericht op het bieden van voorzieningen aan de jeugd, zodat zij zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en onze gemeente aantrekkelijk vinden om in te wonen.
Het programma bevat een aantal wettelijke taken ten aanzien van onderwijs en jeugd. Dit programma draagt bij aan de doelen binnen het programma Transformatie van het sociale domein, vooral aan de versterking van preventie en algemene voorzieningen ten behoeve van jeugd (zie programma 5).Jeugdagenda
Binnen de Jeugdagenda zijn activiteiten uitgevoerd om de beweging van individuele maatwerkvoorzieningen Jeugdwet om te buigen naar “het gewone leven”, waarbij zo thuis mogelijk opgroeien centraal staat. Behaalde resultaten vanuit de Jeugdagenda:
De gemeente besloot om de functie van de Praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij de huisarts en het bieden van Opvoedondersteuning door de Stichting Sociale Dorpsteams de komende jaren ook uit te voeren en te verbreden.

Het afgelopen jaar werkte de gemeente in samenwerking met partners uit het sociale en medische domein gewerkt aan een succesvolle lokale coalitie Kansrijke Start. Er zijn doelen afgesproken om te investeren in de eerste 1000 dagen van een kind.
Vanuit het scholenplan wordt  met het onderwijs afspraken gemaakt om een goede zorg-onderwijs samenwerking te faciliteren.

Door COVID-19 en de daaraan gekoppelde prioriteiten (zie programma 5) is de uitwerking van het project Echtscheiding vertraagd van start gegaan. Door trainingen werd de kennis over echtscheidingsproblematiek van medewerkers van de Stichting Sociale Dorpsteams vergroot.

Stichting Sociale Dorpsteams: Jeugd- en Jongerenwerk
Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering. In 2021 maakte de gemeente in samenwerking met de Stichting Sociale Dorpsteams de balans op en is de opdracht aan de stichting verder geconcretiseerd. Daarnaast is er een heldere taakscheiding aangebracht tussen jongerenwerkers en jongerencoaches, er is een methodiek ingevoerd waarbij een betekenisvolle relatie centraal staat en er is een registratiesysteem ingevoerd om het proces te kunnen monitoren en indien nodig bij te sturen. Het jongerenwerk heeft tijdens de Week van de Mantelzorg een speciale activiteit georganiseerd voor jonge mantelzorgers waarbij zij verrassingspakketten uitdeelden.

O
nderwijsachterstandenbeleid
In april 2021 werd het geactualiseerde Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) getekend, op basis waarvan de gemeenten met betrokken partners samen werkt aan een kwalitatief hoogwaardig en dekkend VVE aanbod voor doelgroepkinderen. Daarvoor stelde de gemeente ook een monitor op, waarbij voor 2021 een nulmeting is gedaan.

Passend Onderwijs
Op het gebied van passend onderwijs werkt de gemeente nauw samen met de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht, waarbij zij streven naar dekkend onderwijsaanbod voor ieder kind en nul thuiszitters. Het onderzoek naar de regionale aansluiting onderwijs-jeugdhulp is in 2021 uitgevoerd en het Oberonrapport bood aanbevelingen voor de verbetering hiervan. Verder voerde de gemeente de aanbevelingen van de regionale Verbeterpilot Thuiszitters uit en organiseerde de doorbraaktafels (dreigende) thuiszitters. Samen met regiogemeenten en het onderwijs maakte de gemeente een start met het organiseren van een dekkend aanbod met aandacht voor hoogbegaafdheid (ook voor hoogbegaafde kinderen met meervoudige ondersteuningsbehoefte). Onze gemeente kende relatief weinig thuiszitters. De thuiszittersvoorzieningen Villa Revius bij het Revius Lyceum en Re-Flex bij NXT Maarsbergen dragen hieraan bij.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Na het bekend worden van de doelen van het NPO vroeg de gemeente de kindpartners (onderwijs/kinderopvang) op welke wijze de gemeente de NPO middelen zou kunnen inzetten, aanvullend op hetgeen het onderwijs organiseerde. Op basis van de onderwerpen die kindpartners aangaven maakte de gemeente plannen om de middelen in te zetten ten behoeve van het ontwikkelen van de samenwerking onderwijs/jeugdhulp, kansen(on)gelijkheid, het ontwikkelen van het leesplezier en het vergroten van het sociaal emotionele welbevinden van kinderen.

Leerlingenvervoer
De regionale pilot De Reiskoffer heeft ook in 2021 vertraging opgelopen als gevolg van Covid-19. De Reiskoffer is in de basis een maatjesprogramma om kinderen zelfstandig te leren reizen van hun woonplaats naar school.
Door Covid-19 en de daarmee gepaard gaande lockdown en noodopvang bij scholen vroeg het leerlingenvervoer veel inzet door een steeds wisselende vervoersbehoefte.

Onderwijshuisvesting
De gemeente stelde de herijking van het Integraal Huisvestingplan Onderwijshuisvesting (IHP) vast voor een periode van 3 jaar. Met schoolbesturen voerde de gemeente voorbereidende gesprekken over programma van eisen, locatie en externe financiering van de voorgenomen projecten in het IHP, zoals De Ontdekkingsreis, De Dolfijn en de Dalton Nicholaasschool. Bij de Uilenburcht in Driebergen resulteerde dit in een besluit over de vervanging van noodlokalen met gebruikmaking van schatkistbankieren.

De scholen De Ladder en De Meent in Maarn maken onderdeel uit van het co-creatieproces DoeMaarnMee.

In het kader van de transformatie van de essentiële functies jeugdzorg (zie programma 5) is een aanpassing van het schoolgebouw van De Sprong voor medio 2023 noodzakelijk. Samen met het Rijk en de jeugdzorgregio's Utrecht en Flevoland constateerde de gemeente dat er een stelselhiaat zit ten aanzien van de vraag wie de kosten moet dragen voor het aanpassen op geslotenheid van deze school  voor de jongeren met indicatie gesloten jeugdhulp die daar in 2023 gehuisvest worden. Na veel inspanningen werd een oplossing gevonden waarbij het Rijk en de regiogemeenten gezamenlijk de kosten dragen.

Extra impuls buitenspelen.
In het Speelbeleidsplan Natuurlijk! Buitenspelen 2020 - 2030 is een afbouw van gemeentelijke speelplekken voorzien. De gemeente stelde incidenteel extra middelen beschikbaar om een extra impuls te geven aan het buitenspelen, die zijn besteed aan speelmiddelen, ouderinitiatieven en extra onderhoud, zodat speelplekken langer behouden kunnen worden.

Covid-19 crisis: extra jeugdactiviteiten
In de schoolvakanties faciliteerde de gemeente extra activiteiten voor de jeugd in de vorm van ( online ) workshops cultuur en extra activiteiten vanuit het jongerenwerk en de buurtsportcoaches.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.574

4,3 %

Baten

703

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37