Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat waren de ontwikkelingen?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een mooie, maar bovenal veilige gemeente om in te wonen en werken. Dat is in het voorgaand jaar niet veranderd. Het jaar 2021 stond door de bestrijding van COVID-19 sterk in het teken van het ‘hier en nu’. De gemeente heeft al in 2020 geïnvesteerd in het versterken van het beleidsmatig kader, onder andere zichtbaar door de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma IVP 2021 – 2022 (hierna: UVP). Op basis hiervan zijn in 2021 ad-hoc vraagstukken integraal en adequaat opgepakt. Keerzijde is dat in 2021 slechts sporadisch ruimte bood voor het (her)ontwikkelingen van de beleidsmatige kaders.

Ook in 2021 heeft de gemeente op basis van het UVP met de veiligheidspartners samengewerkt aan de lokale prioriteiten. Dat werpt zijn vruchten af. Het aantal misdrijven en de geregistreerde criminaliteit zijn in 2021 opnieuw gedaald.

Ondermijning
De gemeente heeft besloten het formuleren van een lokaal plan van aanpak voor het voorkomen en tegengaan van ondermijning uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2023. Reden hiervoor zijn de intensieve werkzaamheden omtrent COVID-19. De gemeente heeft ervoor gekozen het beleidsplan samen te laten lopen met een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2023 -2026.

Desondanks hebben de uitvoerende werkzaamheden doorgang gevonden. In samenwerking met het  (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) RIEC zijn kwetsbare gebieden in de buitengebieden inzichtelijk gemaakt. Ook zijn er (uitgestelde) integrale controles uitgevoerd, waardoor eerdere achterstanden zijn ingehaald.

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP)
De gemeente heeft in 2021 het verlopen ‘Uitvoeringsprogramma IVP 2019 – 2020’ breed geëvalueerd. Tevens is er een nieuw UVP voor de periode 2021 – 2022 vastgesteld. De gemeenten Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede zijn hierbij nauw betrokken geweest om te komen tot een breed gedragen aanpak, alsmede het bestendigen van de reeds bestaande samenwerking. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie en het nieuwe UVP middels een raadinformatiebrief (d.d. 24 maart 2021, nr. 1454).

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
De gemeente werkt op basis van het VTH-beleidsplan 2019 – 2022. Deze wordt met één jaar verlengd tot en met 2023, waarna een geheel nieuw VTH-beleidsplan volgt. De toezichts- en handhavingstaken voor de taakvelden Wabo, APV/bijzondere wetten en bestemmingsplannen zijn uitgevoerd aan de hand van de reeds vastgestelde uitvoeringsprogramma’s. Het college heeft medio maart 2022 de evaluatie en het jaarverslag van het uitvoeringsprogramma 2021 ontvangen.

Veiligheidsregio Utrecht
In samenwerking met de gemeente Woudenberg, de Veiligheidsregio Utrecht, de provincie Utrecht en de beheerders van het Henschotermeer is, conform doelstelling, er een concreet plan van aanpak geformuleerd voor het waarborgen van de veiligheid op en rondom het Henschotermeer. Nadruk ligt op het optimaliseren van ontvluchtingsmogelijkheden bij natuurbranden. De planvorming is in 2021 afgerond ter uitvoering c.q. implementatie voor het komend zomerseizoen.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.538

3,5 %

Baten

296

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37