Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

primair 2021

wijzigingen

begr 2021

werkelijk 2021

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

16

0

16

16

Coronasteun ivm uitgaven

0

109

109

92

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

0

15

15

8

Corona uitkering Rijk voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

0

35

35

26

3

Dienstverlening

Overige posten

0

5

5

3

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Overige posten

23

3

26

14

Woonvisie

102

0

102

102

Allemanswaard

0

68

68

51

Natuur en landschap

0

32

32

31

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

Overige posten

0

24

24

0

Project "kwetsbare inwoners"

48

0

48

50

Coronasteun ivm uitgaven

0

101

101

105

Toekomstvisie

0

40

40

40

Voorgaande jaren

0

5

5

436

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

Overige posten

0

0

0

-2

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Overige posten

0

6

6

8

Speelvoorziening

0

30

30

20

Overdracht Suvis-uitkering aan scholen

0

146

146

26

Coronasteun ivm uitgaven

0

84

84

91

Compensatieregeling leerlingenvervoer

0

0

0

88

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

Overige posten

0

0

0

99

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

Overige posten

16

0

16

0

TV Ludenti

0

123

123

126

Voorgaande jaren

0

122

122

441

Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ

0

29

29

110

Coronasteun ivm uitgaven

0

180

180

124

Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ

0

202

202

490

Compensatie sportverenigingen 2020/ 2021

0

0

0

100

10

Verkeer en vervoer

Overige posten

0

0

0

0

Stationsgebied

0

0

0

31

11

Openbare Ruimte en Milieu

Overige posten

0

21

21

20

Actualisering IPPC en LAP3

0

34

34

25

Baggeren

0

52

52

52

Duurzaamheid

0

299

299

0

Afschrijving

0

115

115

115

Toekenning subsidie ESCO's

0

42

42

0

Valwind

0

607

607

1.137

Zwerfafval

0

57

57

60

Inhuur begraafzaken

0

163

163

266

12

Middelen en ondersteuning

Overige posten

-6

0

-6

0

Grondexploitatie

772

1.134

1.906

541

13

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

0

0

0

0

14

Overhead

Overige posten

0

0

0

1

Procesgericht werken

0

25

25

7

Personeel generatiepact

9

50

59

25

Onderhoud software

22

26

48

24

Voorgaande jaren

0

0

0

-49

Inhuur coronagerelateerd ziekteverzuim

0

0

0

99

15

VPB

Overige posten

0

0

0

0

16

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

1.001

3.986

4.987

5.049

Baten

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

Overige posten

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

Overige posten

0

0

0

-2

Corona uitkering Rijk voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

0

35

35

35

3

Dienstverlening

Overige posten

0

0

0

0

Voorgaande jaren

0

0

0

37

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

Overige posten

12

0

12

12

Afkoopsom woonvisie Sterkenburgerlaan 63a-65

0

100

100

200

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

Overige posten

0

0

0

15

Subsidie kwetsbare inwoners

48

0

48

50

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

Overige posten

0

14

14

14

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Overige posten

0

0

0

17

Overdracht Suvis-uitkering aan scholen

0

146

146

146

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

Overige posten

0

0

0

-11

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

Overige posten

0

1

1

1

Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ

0

232

232

600

Voorgaande jaren

0

122

122

450

10

Verkeer en vervoer

Overige posten

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

Overige posten

0

37

37

24

Toekenning subsidie ESCO's

0

42

42

0

Zwerfafval

0

57

57

57

Voorgaande jaren

0

0

0

80

12

Middelen en ondersteuning

Overige posten

0

0

0

4

Herinrichting Buntplein Maarn

0

86

86

86

Verkoop duurzame goederen

0

800

800

65

Grondexploitatie

1.443

539

1.983

806

13

Alg Dekkingsmiddelen

Overige posten

0

0

0

0

Dividend uitkering BIGA

0

130

130

130

Coronacompensatie

0

2.199

2.199

0

Voorgaande jaren

0

342

342

337

14

Overhead

Overige posten

0

0

0

0

15

VPB

Overige posten

0

0

0

0

16

Onvoorzien

Overige posten

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

1.504

4.882

6.386

3.155

Saldo incidentele lasten en baten

503

896

1.400

-1.894

Progr

Omschrijving

primair 2021

wijzigingen

begr 2021

werkelijk 2021

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

108

0

108

113

4

Reserve Allemanswaard

0

68

68

51

8

Reserve boomveiligheid

0

32

32

31

10

Reserve Stationsgebied

0

0

0

31

12

Reserve Verduurzaming vastgoed

0

0

0

0

12

Reserve generatiepact

15

30

45

45

12

Algemene reserve

16

3.284

3.300

3.240

Totaal onttrekkingen

139

3.413

3.552

3.510

Toevoegingen

4

Reserve woonkwaliteit

-16

100

84

200

12

Reserve Verduurzaming vastgoed

0

0

0

0

12

Algemene reserve

672

1.639

2.310

1.764

Totaal toevoegingen

655

1.739

2.394

1.964

Saldo verrekening met reserves

517

-1.675

-1.158

-1.547

Netto incidentele lasten en baten

13

-2.571

-2.558

348

Toelichtingen

Het overzicht 'Incidentele lasten en baten' wijkt voor een aantal programma’s af van het overzicht in de begroting 2021. Het overzicht is aangepast op basis van de handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’. Deze handreiking is in 2021 door de gezamenlijke provinciale toezichthouders uitgebracht met als doel dat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ meer eenduidig door gemeenten worden toegepast. De belangrijkste uitgangspunten uit deze notitie zijn:

  • Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
  • De incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten.
  • De incidentele baten en lasten worden toegelicht waarbij de aard van de raming, einddatum en de materiële beïnvloeding van belang zijn.
  • In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.

In lijn met de programma's zijn afwijkingen > € 25.000 toegelicht.

Lasten
Algemeen: overschrijding / onderschrijding van COVID-19 is in paragraaf 1.5.7. Corona toegelicht.

Programma 5 WMO, Soc. zaken en minimabeleid
In 2021 heeft de gemeente incidenteel extra middelen (€ 105.000) uitgegeven voor uitvoering van de Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voor het project kwetsbare inwoners, waarvoor de gemeente in een eerder jaar een incidentele subsidie van Zon MW heeft ontvangen, werd in 2021 incidenteel € 50.000 uitgeven.

Voor het opstellen van de toekomstvisie van de gemeente werd in 2021 ten laste van de innovatiemiddelen sociaal domein een incidentele uitgave gedaan van € 40.000.
In 2021 deed de gemeente nog betalingen tot een bedrag van € 436.000  over voorgaande jaren als gevolg van nagekomen declaraties van zorgaanbieders Jeugd en WMO.

Programma 7 Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.
Het Rijk heeft een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren voor een bedrag van € 146 K beschikbaar gesteld. In 2022 wordt het resterende gedeelte van het budget beschikbaar gesteld.

Compensatieregeling leerlingenvervoer is een compensatie voor de vervoerder. De dekking hiervoor komt uit de COVID-19 steunpaketten van het Rijk en staat in programma 12 Middelen en ondersteuning.

Programma 9 Sport, incl. sportacc., kunst en cultuur
De post voorgaande jaren bestaat uit:
1. Correctie op de BTW als gevolg van gewijzigde wetgeving omtrent de omzetbelasting (€ 325 K);
2. Aanvulling exploitatiebijdrage 2019 en 2020 Zwembad De Zwoer (€ 122 K);
3. Overig (€ 6 K).

Ad. 1 en 2 is gedekt door de incidentele baten.

Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ. Dit is een regeling van het rijk met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering voor de instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19.

Compensatie sportverenigingen 2020 / 2021 is een compensatieregeling tegemoetkoming huur voor sportaccommodaties vanwege COVID-19. Voor de bekostiging hiervan is besloten om de middelen van het Rijk voor coronasteunpakketten hiervoor aan te wenden en deze staan in de jaarrekening op programma 12 Middelen en ondersteuning.

Programma 10 Verkeer en vervoer
De kosten stationsgebied hebben betrekking op de inzet van capaciteit en advisering van station Driebergen - Zeist.

Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
In de begroting 2021 is een uitkering ten bedrage van € 250.000 uit de decembercirculaire 2019 toegevoegd aan het budget duurzaamheid. Daarnaast is als gevolg van COVID-19 ook € 49.000 uit 2020 overgeheveld. In 2021 zijn deze overhevelingen niet besteed en om die reden wordt een deel (€ 140.000) overgeheveld naar 2022.

In 2021 heeft de gemeente een subsidie ontvangen van in totaal € 42K inzake ESCO's. Het restant ad. € 18 K wordt in 2022 ontvangen.  

De incidentele kosten Valwind is in programma 11 Openbare Ruimte en Milieu nader toegelicht.

Vanwege capaciteitsproblemen in de bedrijfsvoering voor begraafzaken is het budget overschreden.

Programma 12 Middelen en ondersteuning
De realisatie van grondexploitaties is achtergebleven ten opzichte van de begroting. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties heeft een actualisatie plaatsgevonden van de planning van lasten en baten. Voor meer informatie: zie paragraaf grondexploitatie.

De verkoop van twee woningen heeft vertraging opgelopen. De verkoop is opgeschoven naar 2022.

Programma 14 Overhead
In 2021 hebben minder medewerkers gebruik gemaakt van het generatiepact.

In 2021 heeft er een vrijval kosten voorgaande jaren plaatsgevonden van € 49.

Baten
Programma 3 Dienstverlening
Dit betreft leges bouwvergunningen voorgaande jaren.

Programma 4 Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur
Het voordeel met betrekking tot de afkoopsom betreft de Beukenlaan 3 die niet begroot is.

Programma 9 Sport, incl. sportacc., kunst en cultuur
Zie programma 9 lasten.

Programma 11 Openbare Ruimte en Milieu
Zie programma 11  lasten.

De baten voorgaande jaren bestaan uit: riolering (€ 45 K), afvalstoffenheffing (€ 24 K) en begraven (€ 11 K).

Programma 12 Middelen en ondersteuning
1. De verkoop van twee woningen heeft vertraging opgelopen. De verkoop is opgeschoven naar 2022.
2. Grondexploitatie. Zie programma 12 lasten.


Incidentele onttrekkingen uit reserves

Reserve Stationsgebied
In overeenstemming met het raadsbesluit van 19 maart 2015 is deze reserve gevormd door een
storting van de sloop- en bouwleges. In 2021 is een bedrag van € 31 K onttrokken aan de reserve.

Algemene reserve
De werkelijke onttrekking zijn lager dan de begrote onttrekkingen. Dit wordt veroorzaakt door de ombuiging frictie personeel balie publiek voor een bedrag van € 45 K en verduurzaam vastgoed voor € 15 K (investeringen zijn uitgesteld omdat eerst een nader onderzoek moet worden uitgevoerd voor de meest effectieve verduurzamingsmaatregelen).

Incidentele toevoegingen aan reserves
Reserve woonkwaliteit
In 2021 is een afkoopsom ontvangen van een aannemer voor het niet realiseren van sociale koop - of huurwoningen. Deze afkoopsom is toegevoegd aan de reserve woonkwaliteit. Zie programma 4.

Algemene reserve
De werkelijke storting is € 547 K lager dan de begrote storting. Dit wordt veroorzaakt doordat de verkoop van twee woningen is uitgesteld (€ 736 N) en een vrijval van de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties ( € 189 V).

Saldo structurele reservemutaties

(Bedragen x € 1.000)

Progr

Omschrijving

primair 2021

wijzigingen

begr 2021

werkelijk 2021

Onttrekkingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

54

0

54

54

Totaal onttrekkingen

54

0

54

54

Toevoegingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

76

0

76

76

12

Reserve Verduurzaming vastgoed

Totaal toevoegingen

76

0

76

76

Saldo structurele reservemutaties

22

0

22

22

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37