Programma's

10. Verkeer en Vervoer

Wat waren de ontwikkelingen?

In 2021 zijn de onderzoeken naar de verkeersmaatregelen voor het buitengebied (GVVP project nr. 7,1) en kwaliteitsverbetering van OV-halten in de vorm van uit te breiden van stallingsvoorzieningen voor de fiets (GVVP project nr. 3.3) afgerond. Voor dit laatste project is tevens een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie en ook goedgekeurd. Er is een bedrag van € 238.529,- door de provincie beschikbaar gesteld.

De voorbereidingen om een doorfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal mogelijk te maken zijn verder ontwikkeld en hebben geresulteerd in een realisatieovereenkomst die in 2022 zal worden ondertekend. De cofinanciering die vanuit de gemeente nodig is om dit project te realiseren, is georganiseerd binnen de herijking van het uitvoeringsplan GVVP.

De ongelijkvloerse spoorkruising is qua planologische inpassing volledig afgerond. Er is verder gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van de onderdoorgang.

Daarnaast zijn deelfiets en -autosystemen gerealiseerd in 2021. Onder andere in Amerongen, Doorn en Maarn.

Ook dit jaar hebben wij vanwege de coronamaatregelen de verkeerseducatie niet in de volle breedte een gezicht kunnen geven. Wel zijn de educatiesystemen zoals deze op de scholen aan de orde zijn gefaciliteerd en zijn wij in het kader van schoolomgevingen met diverse scholen in gesprek om maatregelen voor te bereiden. Daarnaast zijn in Driebergen maatregelen binnen dit kader getroffen ten behoeve van de Valkenheuvel.

Verdere uitrol van laadinfrastructuur binnen de openbare ruimte heeft ook in 2021 plaatsgevonden.

Beleidsmatig zijn de herijking van het uitvoeringsplan GVVP en de parkeerbeleidsnota volledig voorbereid voor de bestuurlijke besluitvorming in het eerste kwartaal van 2022. Er is actief geparticipeerd in het kader van regionale ontwikkelingen zoals het IRP (Integraal Ruimtelijk Programma), RMP (Regionaal Mobiliteits Programma), toekomstbeeld fiets en toekomstbeeld OV. Naast de regionale ontwikkelingen is ook intensief aandacht besteed aan de vertaling hiervan in de  toekomstvisie en omgevingsvisie.

Station Driebergen-Zeist
Het station Driebergen-Zeist is in maart 2020 opgeleverd. De werkzaamheden in 2021 hadden hoofdzakelijk te maken met nazorg, reparaties onder garantie, e.d. Daarnaast lopen er ook nog enkele rechtszaken en waren er vooral nog financieel-administratieve zaken die aandacht vroegen.
De definitieve afsluiting van het project zal naar verwachting in 2023 zijn, omdat dan de termijnen voor eventuele beroepsprocedures in de lopende rechtszaken zullen zijn verstreken.
Inmiddels is gebleken dat de reizigers het nieuwe station enorm waarderen. Het station Driebergen-Zeist staat op een gedeelde 2e plaats in de lijst van meest gewaardeerde NS-stations!

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

1.021

0,8 %

Baten

58

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37