Paragrafen

Informatievoorziening

Inleiding

Ook dit jaar voerde de Coronacrisis de boventoon. Inmiddels zijn we gewend aan een structurele situatie waarbij onze medewerkers veelal gespreid blijven werken, qua tijdstip en werklocatie. Dit vraagt om flexibiliteit van de medewerkers en van de voorzieningen, waaronder de ICT-infrastructuur en de ICT-werkplek. Het digitaal werken is geaccepteerd en gefaciliteerd. 

In het project ‘Goed Verbonden’ is een toekomstbestendige werkomgeving gerealiseerd. Hierdoor is de gemeente goed verbonden met de samenleving, met elkaar en met samenwerkingspartners. Zowel fysiek als digitaal. 

De Coronacrisis heeft ook invloed gehad op de digitale roadmap 2021. In onderstaande tabel staat per ontwikkeling aan wat er in het afgelopen jaar is uitgevoerd. 

In december 2021 is er een probleem bijgekomen m.b.t. de informatiebeveiliging. Het betrof een ernstige kwetsbaarheid in een veelgebruikt stukje software voor logging. Deze kwetsbaarheid zit in tienduizenden softwarepakketten en hardwarecomponenten. Dit maakte deze kwetsbaarheid urgent voor alle organisaties en dat betekende dat wij hiermee te maken hadden. 

Roadmap 2021

 Landelijke ontwikkelingen: 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) 

Binnen de RID zijn de 1ste stappen gezet om te zorgen dat de gemeente aan kan sluiten bij die infrastructuur. 

Common Ground 

Door de invoering OpenZaak heeft de gemeente, als een van de weinige, deze informatiekundige visie in de praktijk gebracht. De tot dan gebruikte  ‘oude’ applicaties zijn gearchiveerd en uitgefaseerd. 
De gemeente heeft het groeipact Common Ground ondertekend. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Deels aangesloten op de landelijke voorzieningen. Ook de applicaties voor het maken van Omgevingsplannen en Toepasbare regels zijn geïmplementeerd. De invoering van het vergunningensysteem is gestart. Daarnaast is een start gemaakt met de vervanging van de APV-vergunning afhandeling. Die loopt, in de aanvraagfase, niet via het DSO en kent dus een eigen voorziening. 

Gemeentelijke ontwikkelingen: 

Informatiebeveiliging 

Hier komt nog een bijdrage waarin de audits worden toegelicht. Helaas komen die uitkomsten pas medio april beschikbaar. 
Zoals gemeld speelde de problemen m.b.t. Log4j vanaf december 2021 een grote rol. 

Digitale duurzaamheid 

De digitalisering van de gemeentelijke werkprocessen stelt specifieke eisen aan o.a. het informatiebeheer en hoe de gemeente kijkt naar en omgaat met digitale informatie. Binnen RAZU verband is er gewerkt aan een voorstel voor de invoering van het ‘e-depot’. Dit past binnen onze informatiekundige visie Common Ground. De invoering staat gepland voor 2023 e.v. 

Datagedreven werken 

In het afgelopen jaar is dit project niet gestart. Binnen de regionale samenwerking zijn andere prioriteiten gesteld met name om de i-samenwerking te bevorderen. 

I-Samenwerking 

Wat betreft de samenwerking hebben we de volgende stappen gezet.  

  • Eind december heeft het college besloten om een convenant ‘Samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID’ aan te gaan. Daarmee geven we de 1ste uitwerking aan ‘Een visie op harmonisatie van het applicatie landschap’ zoals genoemd in de motie ‘Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID’. Bij de verdere uitwerking van de samenwerking wordt rekening gehouden met de informatiekundige visie Common Ground.  
  • Naast de harmonisatie is er ook gewerkt aan een gezamenlijke visie op het terrein van de informatievoorziening. Het concept is wordt in 2022 verder uitgewerkt. Ook de rolverdeling van opdrachtnemer en opdrachtgever is beter in beeld gebracht. 

Verbonden Partij 

RAZU 

Toezicht en advisering op informatiebeheer wat inmiddels een kerntaak is geworden (zie ook paragraaf Verbonden Partijen) 

RID 

Noodzakelijk om onze ICT te beheren (zie paragraaf Verbonden Partijen) 

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37