Programma's

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat waren de ontwikkelingen?

Ontwikkelingen
Onze ondernemers zijn hard getroffen door corona. De horeca en recreatiesector zijn daar duidelijke voorbeelden van, maar ook sportscholen, kappers, schoonheidssalons en veel andere (kleine) bedrijven en ZZP-ers hebben het zwaar. Als gevolg van de coronacrisis zien we des te meer het belang van een goede samenwerking. Deze hebben we verder verstevigd, met frequenter overleg en afstemming. Daarin hebben we gekeken waar de behoeftes liggen van de ondernemers als gevolg van de crisis. Samen met de ondernemers hebben we de uitvoering van het programma Economische Ontwikkeling gecontinueerd, al zijn we met ondernemers vooral ook druk geweest te anticiperen op de coronamaatregelen en -steunpakketten.

Vaststelling nieuwe marktverordening
Samen met alle stakeholders hebben wij uitvoering gegeven aan de nieuwe marktverordening. Dit gaat zowel om praktische zaken van de markt, als achterliggende processen zoals vergunningverlening en kostendekkendheid. Doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor onze inwoners.

Ondernemersevent
Door de coronacrisis wordt de Ondernemer van het Jaar-verkiezing doorgeschoven naar 2023, met de voorbereidingen hiervoor in 2022. De organisatie van dit evenement komt meer en meer bij de ondernemers zelf te liggen.

Arbeidsmarkt (en onderwijs)
Onze focus ligt op drie sectoren voor wat betreft arbeidsmarkt, deze zijn; techniek (project ’T is for Tech’ in Sterk Techniekonderwijs regio Amersfoort), zorg (de "Ik Zorg Shop' in Zeist) en recreatie/ horeca.
Deze projecten pakken we vooral regionaal en gedeeltelijk lokaal op.

U10/U16
Binnen de U10/U16 pakken wij alle maatschappelijke opgaven op die gemeentegrens overstijgend zijn. Binnen het samenwerkingsverband is in 2021 het Integraal Ruimtelijk Perspectief afgerond en zijn grote stappen gezet in het regionaal programmeren van werklocaties, met name bedrijventerreinen. Ook hebben we in regionaal overleg ondersteuning van de lokale economie kunnen verbeteren.


Gastvrijheid

De gastvrijheidssector is geraakt door corona. Met name de horeca heeft een deuk opgelopen in de lockdown perioden. De gemeente heeft in samenwerking met het RBT en de sector uitvoering gegeven aan het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021. Kansen om de sector toekomstbestendig en duurzaam te versterken zijn hierbij benut.

De gemeente heeft ingezet op het houden van de balans tussen natuur en recreatie in verband met het grote aantal inwoners en bezoekers dat in de bossen wandelingen maakten. De druktemonitorutrecht.nl was hierbij een waardevol instrument om bezoekers te kunnen spreiden in de gemeente en regio. Verder heeft vooral de inzet van het Regionaal BeleidsTeam (RBT) hier een grote bijdrage aan heeft geleverd door meer in te zetten op het sturen van bezoekersstromen naar plekken waar het over het algemeen minder druk is.

De gemeente is samen met provincie Utrecht en recreatieondernemers gestart met de vitalisering van de verblijfsrecreatie. Een omvangrijk traject waarin we met provincie en regiogemeenten toewerken naar vitale vakantieparken. Thema’s als veiligheid, wonen, natuur, ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaamheid worden hierin meegenomen. Aan de hand van de vraagstukken die spelen bij de verschillende parken volgt een scenario met adviezen hoe je als betrokken partij (zoals de ondernemer, gemeente en provincie) hiermee om kunt gaan. De adviezen kunnen gebruikt worden om vergelijkbare vraagstukken bij de andere vakantieparken aan te pakken.  


Innovatietafel Toerisme

Het strategisch overleg tussen overheden en het toeristisch bedrijfsleven, de Innovatietafel Toerisme, heeft in 2021 zich bezig gehouden met visievorming en advies op grotere regionale en provinciale vraagstukken zoals de PRenT 2022-2025 (Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme) en de agenda Duurzaam Bezoek Heuvelrug 2022-2025.

Routes en paden/Routebureau Utrecht
Het Routebureau Utrecht die de routes voor onze gemeente beheren en promoten, heeft een start gemaakt met de realisatie van het wandelnetwerk Utrecht Oost in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Verder zijn er stappen gezet in het vormgeven van de toekomstige samenwerking op het gebied van routes, paden en groen toezicht na het aflopen van de overeenkomst per 2023 met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  Ook is gestart met het evalueren van het Routebureau Utrecht.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

710

0,6 %

Baten

196

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/22/2022 17:43:11 met de export van 06/22/2022 17:24:37